ADA
AZƏRBAYCAN QƏZETİ
 • Azərbaycan qəzeti - I cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - II cild

  “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki materiallar Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin bilavasitǝ tarixini ǝks etdirir. Günümüzdǝ xüsusi ǝhǝmiyyǝt kǝsb edǝn Qarabağ, Zǝngǝzur bölgǝlǝrinǝ dair materiallar oxucularda böyük maraq doğuracaqdır. The materials in "Azerbaijan" newspaper directly reflects the history of the Azerbaijan Democratic Republic. The materials about Karabakh and Zangazur regions which of are particular importance in these days will surely make readers interested.

 • Azərbaycan qəzeti - III cild

  Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ Azǝrbaycan Hökumǝtinin qǝrarları, Parlament üzvlǝrinin çıxışları, paytaxtda vǝ bölgǝlǝrdǝ baş verǝn hadisǝlǝrin tǝfǝrrüatları, müxtǝlif tǝhlillǝr, xatirǝlǝr öz ǝksini tapıb. On the pages of the newspaper, the decisions of the Government of Azerbaijan, the speeches of the members of the Parliament, the details of the events in the capital and the regions, various analyses, memories were reflected.

 • Azərbaycan qəzeti - IV cild

  İlk dörd nömrǝsi Gǝncǝdǝ, sonrakı nömrǝlǝri Bakıda nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzetinin 15 sentyabr 1918 – 28 aprel 1920 tarixlǝri arasında 443 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Qǝzetin redaktorları müxtǝlif vaxtlarda Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim kimi dövrün qabaqcıl ziyalıları olmuşdur. From September 15, 1918 to April 28, 1920, 443 issues of the "Azerbaijan" newspaper were published, while the first four issues were published in Ganja and others in Baku. The editors of the newspaper were prominent intellectuals at different times, such as Jeyhun bey Hajibeyli, Shafi bey Rustambeyli, Uzeyir bey Hajibeyli and Khalil Ibrahim.

 • Azərbaycan qəzeti - V cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - VI cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti (1918-1920) külliyyatının nǝşrinǝ (20 cildliyǝ) paralel olaraq, bu seriyada bǝzi şǝxsiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝtini yaxud müǝyyǝn vacib mövzuların işıqlandırılmasını oxucuların diqqǝtinǝ toplu bir halda tǝqdim etmǝyi nǝzǝrdǝ tutur. In parallel with the publication of the full corpus of "Azerbaijan" newspaper (1918-1920), which was initiated and supported by ADA University, this series is intended to bring to the collective attention of the readers the activity of particular individuals or coverage of certain significant topics.

 • Azərbaycan qəzeti - VII cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - VIII cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - IX cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • Azərbaycan qəzeti - X cild

  ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam külliyyatı ǝrǝb qrafikalı ǝlifbadan latın qrafikalı müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına köçürülǝrǝk, lüğǝt, izahlar, şǝrhlǝr vǝ adlar göstǝricisi ǝlavǝ edilmǝklǝ nǝşrǝ hazırlanmaqdadır. With the initiative and support of ADA University, the full corpus of "Azerbaijan" newspaper, organ of the Azerbaijan Democratic Republic government is being prepared for publication by transliterating it from the Arabic script into a Latin script Azerbaijani alphabet and adding sections such as dictionary, explanatory notes, comments as well as names.

 • "Azərbaycan Yazıları" seriyası - Ömər Faiq Nemanzadə

  "Azərbaycan Yazıları" seriyasında tarixi şǝxsiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝtini yaxud müǝyyǝn vacib mövzuların işıqlandırılmasını oxucuların diqqǝtinǝ toplu bir halda tǝqdim etmǝk nǝzǝrdǝ tutulur. Bu seriyanın birinci kitabı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “Ömər Faiq Nemanzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2022-ci il 3 oktyabr tarixli Sərəncamına müvafiq olaraq ərsəyə gətirilib. This book was published in accordance with the Order of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev to celebrate the 150th anniversary of Omar Faig Nemanzadeh.

 • "Azərbaycan Yazıları" seriyası - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

  "Azərbaycan Yazıları" seriyasının ikinci kitabı “Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝnin 140 illiyinin qeyd edilmǝsi haqqında” Azǝrbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 2023-cü il tarixli Sǝrǝncamına müvafiq olaraq, M. Ə. Rǝsulzadǝnin 140 illiyinǝ hǝsr edilir. This book was published in accordance with the Order of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev to celebrate the 140th anniversary of Mahammad Amin Rasulzade.

 • Vətən dili

  Nəşrindən 140 il keçsə də, yaşından asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan hər kəs bir çox folklor nümunələrimizin orijinal formada bir yerə toplandığı bu kitabla yaxından tanış olmalı, ondan əcdadımızın hikmətini, Vətən eşqini duymalıdır. Although 140 years have passed since its publication, regardless of age, everyone who considers themselves Azerbaijani should familiarize themselves with this book in which numerous examples of our original forms of folklore are collected and feel the wisdom of our ancestors and love for motherland from this book.